Karen Kaysen American Realist Painter

Previous | Portfolio | Next

Antique Shop, Taormina; oil on linen; 18" x 24"


© 2013 Karen Kaysen