Karen Kaysen American Realist Painter

Previous | Portfolio | Next

Low Tide; Topanga; oil on linen; 20" x 24"


© 2013 Karen Kaysen