Karen Kaysen American Realist Painter

Previous | Portfolio | Next

Gatherings from the Sea; oil on linen; 22" x 28"


© 2013 Karen Kaysen