Karen Kaysen American Realist Painter

Previous | Portfolio | Next

Figures in Charcoal and White Chalk;oil on linen; 20" x 16"


© 2004 Karen Kaysen