Karen Kaysen American Realist Painter

Previous | Portfolio | Next

Figure Study;oil on linen; 20" x 16"


© 2004 Karen Kaysen