Karen Kaysen American Realist Painter

Previous | Portfolio | Next

Jewelry Vendors; Goa, India; Oil on linen; 20" x 24"


© 2005 Karen Kaysen